D Words

Words Starting with the Letter D

Designated Meaning in Marathi

  Type of Designated verb: designate; 3rd person present: designates; past tense: designated; past participle: designated; gerund or present participle: designating Definition and Meaning of Designated in Marathi नियुक्त, पदनिर्देशित, नियुक्त करणे, विशिष्ट कामासाठी योजणे, स्पष्टपणे निर्देश करणे, पदनिर्देशित करणे, चिन्हित करणे Pronunciation of Designated in Marathi Designated (डेझि़ग्‌नेटेड्) Usage of Designated in a Sentence …

Designated Meaning in Marathi Read More »

Depict Meaning in Marathi

  Type of Depict verb: depict; 3rd person present: depicts; past tense: depicted; past participle: depicted; gerund or present participle: depicting Definition and Meaning of Depict in Marathi शब्दचित्र रेखाटणे, चित्र रेखाटणे, चितारणे, काळजीपूर्वक वर्णन करणे Pronunciation of Depict in Marathi Depict (डिपिक्ट्) Usage of Depict in a Sentence I don’t want to watch films …

Depict Meaning in Marathi Read More »

Dissent Meaning in Marathi

  Type of Dissent noun: dissent verb: dissent; 3rd person present: dissents; past tense: dissented; past participle: dissented; gerund or present participle: dissenting Definition and Meaning of Dissent in Marathi तीव्र मतभेद, मतान्तर, मतभिन्नता, एकमत न होणे, तीव्र मतभेद असणे, अमान्य करणे Pronunciation of Dissent in Marathi Dissent (डिसेन्ट्) Usage of Dissent in a Sentence …

Dissent Meaning in Marathi Read More »

Deny Meaning in Marathi

  Type of Deny verb: deny; 3rd person present: denies; past tense: denied; past participle: denied; gerund or present participle: denying Definition and Meaning of Deny in Marathi ची सत्यता नाकारणे, च्यावर विश्वास ठेवायला नाकारणे, अमान्य करणे, नाकबूल करणे, द्यायचे नाकारणे, च्याविषयी आपणास काही माहिती नाही असे सांगणे, एखाद्याला वंचित करणे Pronunciation of Deny in …

Deny Meaning in Marathi Read More »

Democratic Meaning in Marathi

  Type of Democratic adjective: democratic Definition and Meaning of Democratic in Marathi लोकशाहीचा, लोकशाहीसारखा, लोकशाहीवादी, लोकशाही पद्धतीवर आधारित, सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणारा Pronunciation of Democratic in Marathi Democratic (डेमक्रॅटिक्) Usage of Democratic in a Sentence  Exercise your democratic right to vote. We have a democratic government in our country. Education is the basis of …

Democratic Meaning in Marathi Read More »

Delirium Meaning in Marathi

  Type of Delirium noun: delirium; plural noun: deliriums Definition and Meaning of Delirium in Marathi भ्रम, उन्माद, वात, चित्तभ्रम, बुद्धिविभ्रम, बुद्धिभ्रष्टता, परमानंद, हर्षोत्फुल्लता Pronunciation of Delirium in Marathi Delirium (डिलिरिअम्‌) Usage of Delirium in a Sentence He mumbled in delirium all night. Before she died she had fits of delirium. With the noise came …

Delirium Meaning in Marathi Read More »

Dismantle Meaning in Marathi

  Type of Dismantle verb: dismantle; 3rd person present: dismantles; past tense: dismantled; past participle: dismantled; gerund or present participle: dismantling Definition and Meaning of Dismantle in Marathi मोडून टाकणे, खोलीमधील सर्व फर्निचर काढून टाकणे, जहाजावरील तोफा इ. सर्व काढून टाकणे, यंत्राचे भाग सुटे करणे, खोलणे, आच्छादन काढून टाकणे, बरखास्त करणे Pronunciation of Dismantle in …

Dismantle Meaning in Marathi Read More »

Drift Meaning in Marathi

  Type of Drift noun: drift; plural noun: drifts verb: drift; 3rd person present: drifts; past tense: drifted; past participle: drifted; gerund or present participle: drifting Definition and Meaning of Drift in Marathi वाहून जाणे, वाहून नेणे, ओघा बरोबर नेणे, पुढे लोटत नेणे, प्रवाहपतित होणे, जे घडेल ते घडू देणे, वाऱ्याने वाहून आणलेला ढीग, दिशा, …

Drift Meaning in Marathi Read More »

Detain Meaning in Marathi

  Type of Detain verb: detain; 3rd person present: detains; past tense: detained; past participle: detained; gerund or present participle: detaining Definition and Meaning of Detain in Marathi अडकवून ठेवणे, ताब्यात ठेवणे, डांबून ठेवणे, स्थानबद्ध करणे, खोळंबा करणे, विलंब करणे, उशीर करणे Pronunciation of Detain in Marathi Detain (डिटेइन्) Usage of Detain in a Sentence …

Detain Meaning in Marathi Read More »

Disintegration Meaning in Marathi

  Type of Disintegration noun: disintegration Definition and Meaning of Disintegration in Marathi विघटन, विभाजन, विच्छेदन, फुटून जाण्याची क्रिया Pronunciation of Disintegration in Marathi Disintegration (डिस्‌इन्‌टिग्रेश्‌न्‌) Usage of Disintegration in a Sentence This defeat led to the disintegration of the empire. Total economic disintegration appeared to be imminent. The whole social fabric was threatened with …

Disintegration Meaning in Marathi Read More »